En VD:s ansvar och åtaganden

Vad gör olika personer i ett företag? Varför är det så viktigt vilka som leder företaget? Är det inte bara att jobba så bra man kan? Är man en egen företagare, stämmer det. Däremot är det ju inte så när det kommer till ett stort arbetslag som utför ett omfattande arbete. En ledare måste kunna föra befälet i en grupp. Det vet alla som någon gång har gjort ett grupparbete.

Redan i förskolan och skolan kan man – om man studerar barnen – se vilka som är ledargestalter. Det kan finnas barn som vill vara ledare och bestämma över gruppen, men om de andra barnen inte ser upp till honom eller henne, får den personen ändå inte bestämma över gruppen. En ledare för en grupp, eller ett företag måste få de andras ”godkännande” att vara ledare. De andra vill kunna se upp till den personen, de väljer någon som de kan tycka om och som fattar bra beslut. Om de andra i gruppen inte tycker det, följer de inte honom eller henne. Så popularitet är viktigt för att kunna bli en ledare för en grupp, eller ett företag.

En VD har ansvar åt två håll

En VD har ju två grupper som den ska arbeta för; dels är det personalen och dem som han eller hon ska leda och få att arbeta så bra de bara kan, dels är det styrelsen, som bestämmer över företaget. En VD är ju den som ska verkställa styrelsens beslut, det är ju därför han eller hon kallas verkställande direktör (VD), eftersom hen har ansvar mot styrelsen och ska egentligen inte göra annat än att genomföra det som styrelsen har  beslutat. En VD är den som ska fatta viktiga beslut, bestämma om resurserna ska spenderas, eller sparas in på. Om företaget ska flytta, byta inriktning, lägga ner eller expandera. Det är många saker som en VD ska ta hänsyn till, och fatta beslut om.

VD ansvarar för allt i företaget

Enligt Aktiebolagslagen ska en VD, ”Sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer” – hen är ansvarig för att företaget utvecklas. Det är hen som står till svars för i princip allt som företaget gör. Den som är VD har ingen annan än styrelsen som bestämmer över hen. De kan säga upp sin VD med omedelbar verkan. Därför brukar de flesta VD:ar ha fällskärmar som utlöses om de blir uppsagda av en styrelse. De får nämligen gå på fläcken om styrelsen så väljer att göra. En VD har ett mycket stort ansvar och många följer vad en VD gör; aktieägarna, massmedierna, företagets personal och styrelsen.

Det är VD som kan höja eller sänka allmänhetens förtroende för ett företag. Det är hen som kan dra aktieägarnas pengar till företaget eller göra så att de drar sig ur och sänker värdet på företagets aktier. Därför är valet av VD mycket viktigt. Hans eller hennes egenskaper och handlingar är väldigt viktiga. Därför bör man välja rätt person för jobbet och någon som klarar av den press som det innebär att vara en företagsledare.