En kontrollansvarig behövs

Vid de allra flesta bygg- , rivnings- och markåtgärder så behöver man som byggherre utse en kontrollansvarig och detta yrke är något som sedan 2011 ersatt det tidigare ordet kvalitetsansvarig som fram till dess var det som skulle bistå vid dessa projekt. Skillnaden mellan en kvalitetansvarig och en kontrollansvarig ligger i att den sistnämnda har ett större ansvar och ett mer komplext jobb som ställer högre krav på erfarenhet och kompetens samt – naturligtvis – ett certifikat från ett branschorgan som ett bevis på detta. Sedan 2013 – efter en slags introduktion av det nya yrket – så måste en kontrollansvarig vara certifierad för att bli anlitad vid en byggnation.

I jobbet som en kontrollansvarig utför vilar mycket vikt på att han sätter ihop en kontrollplan spom därefter ska följas av arbetarna vid byggnationen. Ska en byggherrre i Stockholm bygga ett större hus i staden där han anlitat ett företag för ändamålet – ja, då kommer detta företag att följa den kontrollplan som gjorts av – i visst samråd med byggherren – den person som anlitats som kontrollansvarig. Hur vet man då att denna kontrollplan verkligen följs – en kontrollansvarig kommer trots allt inte att närvara dagligen vid projektet?

Jo, att kontrollplanen följs är något som en kontrollansvarig säkerställer genom att utföra kontroller och oanmälda besök. Skulle han vid ett sådant upptäcka stor a- eller mindre – brister så är det hans skyldighet att meddela byggherren om sina upptäckter och i vissa fall även byggnadsnämnden i kommunen bygget äger rum. En byggherre ska – tack vare detta – se en kontrollansvarig som en förlängd arm som ser till att bygget – oavsett storlek – sker på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt och att inga regler och lagar bryts.

Välj rätt kontrollansvarig

Tumregeln här är att man som byggherre dels försöker välja en kontrollansvarig med hög kompetens och lång erfarenhet (gärna med egen vana av byggbranschen i form av ett tidigare jobb som exempelvis snickare) samt att han även ser till personkemi. Ska man – som i exemplet ovan – bygga ett större hus i Stockholm så kommer detta att ta lång tid – något som gör att kontakten med en kontrollansvarig både sker regelbundet och frekvent. Kompetens, erfarenhet och personkemi är samtliga punkter som man ska se till om man som byggherre ska utse en kontrollansvarig till sin byggnation, sitt markarbete eller sitt rivningsprojekt. Dock – det finns även lägen och projekt som inte kräver att någon kontrollansvarig utses och om vi kort radar upp några av dessa nedan så kan det bli lättare att följa.

  • Åtgärder där ett bygglov inte krävs
  • Enklare byggnationer på exempelvis ett garage eller ett uthus
  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
  • Att flytta en eller flera små byggnader
  • Måla om. Förutsatt här att byggnaden inte är K-märkt eller har ett historiskt värde