Vad gör en kontrollansvarig?

Vad är egentligen den kontrollansvariges roll i ett byggprojekt och hur går man tillväga för att hitta en kontrollansvarig i Stockholm? Vi tar en titt på den nya rollen kontrollansvarig, som är lite av spindeln i nätet i ett byggprojekt.

När man ska genomföra ett projekt som kräver bygglov eller bygganmälan, som exempelvis nybyggen eller tillbyggnader på större hus, behövs en kontrollansvarig. När den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2011 infördes begreppet kontrollansvarig som en ersättning till den tidigare   titeln kvalitetsansvarig, samtidigt som kraven skärptes och därmed också kompetensen på den kontrollansvarige. Som kontrollansvarig har man ansvar för att kontrollera att byggprojektet fullföljs i enlighet med gällande lagstiftning. Det gör man genom att upprätta en kontrollplan som byggherren ansvarar för att den följs. Under projektets gång gör den kontrollansvarige besiktningar på bygget för att se till att kontrollplanen följs, och meddelar byggherren när den inte gör det.

 Den kontrollansvariges kompetens

För att kunna anlitas oms kontrollansvarig vid ett bygg- eller rivningsprojekt måste man vara certifierad enligt Boverkets riktlinjer. Man kan vara certifierad för två olika behörighetsgrader, Normal (N) eller Komplicerad (K). Generellt kan sägas att hus och byggnader med mer än två våningar tillhör kategorin Komplicerad och mer småskaliga byggprojekt som villor och fritidshus räknas till kategorin normal.

Enligt Boverket ska man uppfylla specifikt ställda krav på teknisk utbildning, praktisk arbetserfarenhet, goda kunskaper om bygglagstiftningen samt vara lämpad för uppgiften. Betyg och intyg på att man uppfyller kraven måste kunna presenteras.

Man kan gå utbildningar till kontrollansvarig på flera håll i landet och även på distans. För att få certifikat måste man dock vända sig till något av de två företag i Sverige som certifierar kontrollansvariga, Kiwa Sverige och RISE certifiering, båda med säte i Karlskrona.

Kontrollplan

Ett förslag på kontrollplan bör skickas med redan i bygglovsansökan, där det även bör anges vem som kommer att vara kontrollansvarig. Som byggherre är det därför bäst att kontakta en kontrollansvarig redan innan man skriver en bygglovsansökan, för att se till att allt blir rätt från början.

Om bygglovet beviljas skriver den kontrollansvarige en slutgiltig kontrollplan efter samråd med byggnadsnämnden. I kontrollplanen ska stå angivet vilka kontroller som ska genomföras under arbetet och av vem, vilka dokument och handlingar som behöver fyllas i och skickas in, samt i vilken ordning arbetet utförs. Det är byggherrens ansvar att se till att kontrollplanen följs, dock hjälper den kontrollansvarige till med att besiktiga och följa arbetet. Eventuella avvikelser från kontrollplanen som den kontrollansvarige upptäcker rapporterar han till byggherren och i vissa fall även till byggnadsnämnden.

Den kontrollansvariges roll under byggprocessen

Den kontrollansvariges roll är att vara ett hjälp och stöd till byggherren, men han måste också vara självständig, i betydelsen neutral. Han får alltså inte ha något tidigare samröre eller vänskapsband med byggherren eller entreprenören. Detta för att byggnadsnämnden ska kunna lite helt på att den kontrollansvarige rapporterar opartiskt kring byggprocessen.

Under byggprojektet besiktigar den kontrollansvarige bygget, deltar i samråd med byggnadsnämnden och med entreprenören, är med vid byggnadsnämndens besök samt dokumenterar både i text och bild. Vid projektets slut upprättar han ett bevis på färdigställande.

Certifierad kontrollansvarig i Stockholm

I Stockholm finns många certifierade kontrollansvariga, alla med erforderlig kunskap och erfarenhet av byggprojekt för att hjälpa dig som byggherre att ro iland ditt husprojekt. För att få en lista på certifierade kontrollansvariga i Stockholm kan du vända dig till Boverket. När du anlitar en kontrollansvarig gäller som med vilken yrkesman som helst att det kan vara klokt i att be om offerter från lite olika håll och jämföra dem med varandra. Är du på jakt efter en kontrollansvarig? Läs mer här.