Gröna tak – takguiden del 3 av 4

Grönt tak på lantligt hus

Med ”Gröna Tak” menas ett flertal olika takbeklädnader som har det gemensamma att taken har levande växtlighet. Det vanligaste är då gräs- och sedumtak. Detta är ett mycket gammalt sätt att bygga tak som idag används i mycket liten utsträckning. Men i vissa länder har de gröna taken fått stark framfart.

I Tyskland finns till och med lagar som säger att gröna tak måste användas i en viss utsträckning. Detta har gjort att många industribyggnader har detta slags tak. Det är även i Tyskland som utvecklingen går som snabbast inom gröna tak.
Grona tak är krav på moderna hus i Tyskland

Tjockleken är viktig när man väljer gröna tak

Det finns flera olika slags material som kan användas som grönt tak. Vilken växtblandning som används avgör även hur tjockt takmaterialet kommer att vara. Den som väljer en moss-sedum-matta kommer att få en växtlighet som bara blir ca 3cm. Är det istället grästak som väljs (ex sedum-ört-gräs) kan kravet gå upp till 12-15cm.

Oavsett så blir det tyngre med detta slags tak mot ex papptak eller taktegel. Därmed måste underkonstruktionen vara extra stark. Här ska man även komma ihåg att växtligheten kan hålla stora mängder vatten vilket skapar en ännu större tyngd på taket.
Gammaldags röd stuga med grönt tak

Hur ”intensivt” ska det vara?

Man brukar dela upp gröna tak i intensiva, halvintensiva och extensiva. Det som avgör detta är vilket djup som krävs vid plantering samt hur mycket underhåll taket kräver. Med intensiva menas därmed tak som kräver en intensiv arbetsinsats. Det kan krävas att man vattnar, göder och underhåller på annat sätt. Här krävs det en hel del av takägaren.

Med ett extensivt tak krävs nästan inget underhåll alls. Man kan eventuellt behöva ta bort ogräs och annan växtlighet som inte här önskad men det ska inte vara mer än så.
Grona tak i stadsmiljö

Takets lutning

Det som lutningen främst avgör är vilket tätskikt och hur mycket dräneringslager som krävs. Med högre lutning kommer vätskan att lättare rinna bort och därmed minskar risken för att den ska krypa in mot takkonstruktionen. Därmed blir det mindre underjobb om det är större lutning.

Olika gröna tak

Det är framförallt fyra olika alternativ på gröna tak som ”vuxit” fram. Det är moss-sedum, sedum-moss-ört, sedum-gräs-ört samt gräs-ört. Vilket som passar beror delvis på lutning på taket men även på yta samt om det gröna taket ska kombineras med solceller.
Båthus med grönt tak

Fördelar med grönt tak

  • Ljuddämpare. Tack vare jord, mossa och gräs skapas en ljudbarriär som få andra takbeläggningar kan konkurrera med.
  • Mycket vackert och naturnära
  • Gröna tak anses generellt vara mycket vackra. Dessutom är de minst sagt naturnära vilket uppskattas oavsett om det är i centrala New York eller på landsbygden som taken används.
  • Bra för miljön
  • Rent ekologiskt finns det inget annat tak som kommer i närheten av gröna tak. Taket blir ett naturligt ekosystem som tar vara på nederbörden och binder luftföroreningar. Dessutom isolerar dessa tak rejält vilket minskar uppvärmningskostnaderna och skapar en energibesparing.
  • Underhållsfritt – sedum
  • De gröna tak som kallas för extensiva kräver extremt lite underhåll. Man bör se över vad för slags växtlighet som börjar växa men i övrigt brukar inte något annat underhåll behöva göras.

Nackdelar med grönt tak

  • Kräver stabilare konstruktion
  • Med jord, mossa och växtlighet som även binder stora mängder väta blir taken mycket tunga. Man behöver därmed ha en rejälare konstruktion som håller upp taket.
  • Dyrare. Grönt tak kostar (för privat bruk) mellan 400-600kr kvm. Det är dyrare än många andra takbeläggningar. Det kan även upplevas något svårare att få på plats än andra takbeläggningar eftersom det är få som har kunskapen och erfarenheten av dessa tak.