Annonsera här.

Kontakta oss för att annonsera på denna sida.

Viktigt med samarbete mellan arkitekt och byggledare

Arkitektens och byggaren har skilda roller i varje bygge. Men det är ändå av största vikt att det ett bra samarbete mellan dessa båda yrkesroller.
Arkitektens roll i ett projekt varierar alltid beroende på beställaren. I vissa fall får arkitekten ett stort förtroende och får vara med från början till slut i projektet och engageras i olika frågor hela vägen. Eller så är man bara medverkande i starten, det vill säga i projektering och ritningar, men kopplas sedan bort när själva byggandet tar vid.

Entreprenadformen avgörande för rollen

Hur långt en arkitekt brukar vara med i bygget beror på entreprenadformen. Totalentreprenad, den vanligaste formen i dagens läge, innebär att arkitekten oftast har en liten roll i byggprocessen och kopplas bort i ett tidigt skede.
Projektet kan då exempelvis läggas ut av beställare som skickar ut förfrågningar till olika arkitektkontor som är specialister på projektering av andra kontors projekt.
Bristande kunskap om projektet i fråga och svag platsorientering leder ofta till brister i  slutresultatet, i alla fall när det handlar teknisk hållbarhet och kunskaper om platsen.

Generalentreprenad tacksamt för arkitekten

Generalentreprenad är ofta mera tacksamt för en arkitekt, då denne får vara delaktig i hela processen och man ofta rådfrågar arkitekten om olika detaljer. Arkitekten är då konsult under bygget.
Beställarna är ofta lyhörda för arkitektens idéer och sätter stort värde på helheten. Det är också högst beroende av de olika beställarna. Det finns ofta problem i politiken kring byggbranschen, där arkitekten och hållba arkitektur allt för ofta sätts åt sidan.

Offentliga upphandlingar ofta problematiska

Lagen om offentlig upphandling är ett exempel på detta. Den innebär ofta att billigaste lösningen går först, vilket gör att beställaren kan välja att inte gå vidare med arkitektkontoret som ritat projektet utan gå vidare med projektet till andra arkitekter. Detta vittnar om ett synsätt där arkitektens roll är underordnad ekonomin. Detta missgynnar stadsutvecklingen och arkitekturen och är inte hållbart i längden.
Om lagarna ändrades och gjorde att arkitekten inte behövde avbryta så tidigt i projektet skulle det öka arkitektens inflytande, engagemang och kunskap inom processens alla moment. Det skulle kunna bidra till att ändra branschens emellanåt bristande respekt för arkitektens betydelse för ett bygge.